Thiếu Niên Tô Khất Nhi

(The Young Vagabond)

Nội dung
Một võ sĩ phải rèn luyện không ngừng để đánh bại tên trộm mạnh mẽ tàn bạo có tên là Centipede.