Thiên Thần Trong Tuyết

(Angels in the Snow)

Nội dung
Trong Angels in the Snow, gia đình Montgomery giàu có nhưng đầy rắc rối lên đường đón Giáng sinh đặc biệt trên núi.