Thanh Gươm Diệt Quỷ: phần Thâm nhập Kỹ viện trấn

(鬼滅の刃 遊郭編 特別編集版)

Nội dung
Thanh Gươm Diệt Quỷ: phần Thâm nhập Kỹ viện trấn