Tay rock Bocchi!

(Bocchi the Rock!)

Nội dung
Không có bạn nhưng thích chơi guitar, nữ sinh cấp ba nọ tham gia một ban nhạc rock rồi dần dần cởi mở hơn.