Mượn Vợ Của Em Trai

(아내를 빌려드립니다)

Nội dung

Vì em trai kết nghĩa của tôi cần một số tiền để kinh doanh nên tôi đã thỏa thuận với cậu ta hãy để vợ cậu ta sang "giúp" tôi một số việc và tôi sẽ cho cậu ấy mượn tiền, cậu ta đã đồng ý ...