Iliza Shlesinger: Xác Nhận Đã Giết

(Iliza Shlesinger: Confirmed Kills)

Nội dung
Chương trình "Shark Tank" của chương trình truyền hình gây xúc động mạnh, ý nghĩa của việc trở thành phụ nữ và cách đối phó với con yêu tinh tiệc tùng vô luật pháp sống trong tất cả chúng ta.