Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá

(Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys)

Nội dung
Sau khi nuốt chửng đàn cá, hàng nghìn con cá mút đá chết đói bắt đầu tấn công cư dân của một thị trấn ven hồ buồn ngủ, và cộng đồng này tranh giành sự sống.