Điềm Lành (Phần 1)

(Good Omens (Season 1))

Nội dung

Aziraphale, một thiên thần và Crowley, một con quỷ, hợp lực để tìm Antichrist và ngăn chặn Armageddon.