Du hành vũ trụ

(Star Trek: The Motion Picture)

Nội dung

Khi một thực thể không gian hủy diệt được phát hiện đang tiến đến Trái đất, Đô đốc Kirk tiếp tục chỉ huy Starship Enterprise để ngăn chặn, kiểm tra và hy vọng ngăn chặn được nó.